Menighedsrådsmøde 3. november 2016

HODSAGER MENIGHEDSRÅD 3 NOVEMBER 2016         

BLAD NR. 41                                                                                                             

HODSAGER KIRKE KL. 19.00

FRAVÆRENDE.

 

1. INDLEDNING VED CHRISTIAN – Maj-Britt læste en novelle om et lys. Samt en bøn.

2. SIDEN SIDST – FORMAND: besked fra stiftet om skift af dør. Det tager ca 3 måneder inden det kan bevilges om døren må skiftes. Invitation fra di striks foreningen den 19 november 2016, Bertel Harder taler om folkekirken i dag og i morgen. Der indsamles til Børnesagens Fællesråd, omtales fra prædikestolen. Indsamles i kirkebøsse. Julefrokost 8 december kl.18.00, hos Ove Kloster. Lissi Bertelsen udsender indbydelser. Husk mobil n samt mail på.  Sogneudflugt 28 maj 2017, Maj-Britt sætter i kirkebladet. Lissi bestiller kalender. Indbydelse til fælles menighedsrådsaften den 30 november 2016.  – KASSER: intet nyt.  – KIRKEVÆRGE: intet nyt.   KONTAKTPERSON: leder efter organister – spørge om Aases søster vil spille juleaften. Kurt Fagerlund ønsker ferie i uge 3 og 4. -ØVRIG MEDLEMMER: En del til kristendomskursus. Allehelgens aften arrangement den 10 november i Aulum. PRÆSTER:  Adventskalender til børn, Maj-Britt bestiller 50 stk.

3.      JULEKONCERT: 13 december 2016,kl. 18.30,  skolens børn deltager, forplejning som vanlig – slik – kaffe – småkager- juice.

4.      ORGANIST ANSØGNINGER: To ansøgninger fra udlandet. Der sendes et afslag.

Der forsøges at få samme organist i januar og februar.

      5. EVALUERING AF BUSK GUDSTJENESTE: En god dag med mange kirkegænger.

6.      FAMILIE GUDSTJENESTE DEN 27 NOVEMBER 2016: Opsætning til gudstjeneste skal menighedsrådet sørge for, hal bestyrer bestilles til dette. Adventskrans skal med – spejder laver en opsats. Der laves sangblad. Henrik og Stine deltager. 7.

7.      VALG AF MENIGHEDSRÅD: Stiftet har givet tilladelse til 2 årig valg periode. 3 medlemmer fortsætter eventuel.  Ove kontakter biskoppen om et opstillingsmøde.

 

8. EVT. morgensang

 

 

EVT. SPØRGSMÅL TIL DAGSORDEN HENVENDELSE TIL FORMAND OVE KLOSTER

Menighedsrådsmøde 6. oktober 2016

HODSAGER MENIGHEDSRÅD  

BLAD  NR. 40

HODSAGER KIRKE 6 OKTOBER 2016 KL. 19.00

FRAVÆRENDE. Maj-Britt Christensen, Christian Jerup

 

1. INDLEDNING – OSKAR CHRISTENSEN: en artikel fra ”Et ord med på vejen” Fadervor

2. SIDEN SIDST. FORMAND. Dør i gavlen, ansøgning til at døren bliver efter muret. Evaluering af Høstgudstjeneste – god gudstjeneste, pyntet flot. Fastelavnsgudstjeneste 26 februar 2017. Brev fra provsten om personaleledelse. Afskedsfest for menighedsråd. KIRKEVÆRGE. Menighedsplejen, julehjælp,  KASSER. Kvartalsrapport. Penge fra Høstoffer som ikke var øremærket skal tildeles spejderne i Hodsager. KONTAKTPERSON. Organist mangel. Kørselspenge til Kjeld. Kørepenge til ansøger. Øvrig medlem. Kristendoms kursus er startet. ca. 30 deltager. En del arrangementer i kirkerne.

3. ORGANIST OPSLAG. Ansøgningsfrist er den 10 oktober 2016.

4. EVALUERING AF SAMARBEJDE MED AULUM KIRKEGÅRDSSAMARBEJDE. De som kan deltager. 

5. AFSKRIVNING AF TILGODEHAVENDE. Godkendes.

6. GODKENDELSE AF REVISIONSPROTOKOLLATET. SE BILAG.

7. VALG AF MENIGHEDSRÅD.

8. Godkendelse af budget 2017. godkendes.

 

9. EVT. fællesmøde den 10 oktober, julekoncert 13 dec 2016, BUSK gudstjeneste er derfrokost efterfølgenden

 

 

EVT. SPØRGSMÅL TIL DAGSORDEN OVE KLOSTER TLF. 9747 6068

Menighedsrådsmøde den 1. september 2016

HODSAGER MENIGHEDSRÅD 1. SEPTEMBER 2016                                  BLAD NR. 39

 

HODSAGER KIRKE KL. 19.00

 

FRAVÆRENDE. Christian kom kl. 19.11   Alfred kom kl. 19.10

 

DAGSORDEN.

1. INDLEDNING VED CHRISTIAN – Maj – Britt: stilhed i kirken samt Fadervor.

 

2. SIDEN SIDST. FORMAND –  indkøb til ansatte som har fødselsdag, Lissi indkøber. Pokemon jagt på kirkegården. Der er opsat skilte på lågerne med henvisning til at undlade at jagte Pokemon på kirkegården. Budget samrådsmøde i Herning, økonomien ser bedre ud end forventet, folkekirken og skolesamarbejdet er udbygget, støtte til sårbare familier, 15 nov. 2016 kl 17.00, velkommen til nyt menighedsråd, 4 okt. 2016 kl. 19.00 overdragelse til det nye menighedsråd. Færdig med digitalisering af kirkegårdsregistrering af  kirkegården. Salme sangsgudstjeneste den 28 august, lille fremmøde. Fælles menighedsrådsmøde den 6 september kl.19.00. Revision 2015 – en del bemærkninger. Konklusion: det viser det rettidige billede af kirkens regnskab. Alfred Kloster deltager i møde med afløser kordegn sufflørkasser-KIRKEVÆRGE-KONTAKTPERSON – skriftlig info om ansattes lønudbetaling. Skolen vil lave adventsting til 1. søndag i advent.

 ØVRIG MEDLEM – PRÆSTER: Ingen konfirmation i Hodsager 2017. En del børn til børnegudstjeneste.

3. GODKENDELSE AF FORELØBIGT BUDGET 2017. MENIGHEDSRÅDET GODKENDTE DET FORELØBIGE BUDGET: HODSAGER SOGNS MENIGHEDSRÅD, CVR 68829453, BUDGET 2017, BIDRAG BUDGET AFLEVERET D. 24-05-2016 KL. 13.23

4. HØSTGUDSTJENESTE 18 SEPTEMBER: Karen Boye og Jacob spiller. Martha Kloster pynter kirken. Der laves høst offerposer. Lissi får lavet aftaler om banner til høstgudstjeneste. Børnene medbringer blomster til alteret som senere kan lægges på gravsteder.

5. DØREN I KIRKENS GAVLENDE: korset skal være i en mørk farve. Således korset skal skille sig ud. Ove Kloster kontakter murer og provsti.

6. ANSØGNING FRA NIKOLAJ TJENESTEN: Der sendes kr. 2000-

7. SAMARBEJDE OM KORDEGN: Kordegnen skal være ansat af Aulum – Hodsager betaler det aftalte beløb for ydelser.

8 ORIENTERINGSMØDE 13 SEPTEMBER: Lissi bestiller kaffe. Ove Kloster byder velkommen. Jens Bjerg er dirigent. Lissi Bertelsen det valgtekniske.

9. EVT.

 

 

EVT. SPØRGSMÅL TIL DAGSORDEN HENVENDELSE TIL FORMAND OVE KLOSTER

TLF. 97476068

 

Menighedsrådsmøde den 18. august 2016

HODSAGER MENIGHEDSRÅD          18 AUGUST 2016                                                                         

BLAD NR. 38.

HODSAGER KIRKE KL. 19.00

FRAVÆRENDE: Alfred Kloster kom kl.19.17

 

1. INDLEDNING VED LISSI: omtale af indkøb af krybbespil med manglende visemand. Fadervor.

2. SIDEN SIDST: FORMAND. Brev fra bibelselskab, 23 august budget samrådsmøde i Herning.  – KASSER:   KIRKEVÆRGE:  KONTAKTPERSON: orientering om løn udbetaling.  ØVRIGE MEDLEMMER: møde i arrangement udvalg, der planlægges kristendoms kursus start september 2016, torsdag aften. Arrangement med Lise Pedersen band, julemuscical,7 december Hodsager deltager. 10 november Allen helgens arrangement.  PRÆSTER.

3. FÆLLESMØDE MED ØVRIGE FORENINGER: Gudstjeneste kl.10.30, børn vil være aktive under gudstjenesten.

4. SALMESANGS GUDSTJENESTE 28 AUGUST: Kaffe med kage.

5. ANSÆTTELSE AF ORGANIST – KIRKE – KULTURMEDARBEJDER: der er annoncer i aviserne kommende uge.

6. BREV FRA INDRE MISSIONSHUS: Formanden sender et svar til Indre Mission.

7. REPARATION AF DØR I KIRKEGAVLEN: Tilbud fra murer. Der forespørges om at der kan laves et kors i stenmønstret

8. VALG – ORIENTERINGSMØDE 13 SEPTEMBER:

9. MORGENSANG I HODSAGER SKOLE: udsættes.

10.EVT. Skolejubilæum, Karen Boye spiller. Karen Boye indstiller orgelspillet til sommer. Julekoncert 13 december 2016, ingen bestilt. Hodsager søndagsskole påtænker at ophøre.

 

 

EVT. SPØRGSMÅL TIL FORMAND OVE KLOSTER TLF. 9747 6068

 

 

Menighedsrådsmøde den 9. juni 2016

Hodsager menighedsråd 9  juni 2016.           Blad nr. 36

Hodsager kirke kl. 19.00

 

Fraværende. Præsterne kom . Christian kl. 1951 og Maj- Britt kom kl. 1958.

 

Dagsorden.

1. Indledning ved Jens Bjerg. En oplevelses dag, årsmøde i Indre Mission. Missionen lever, fik viden om muslimsk tro, ny dansker som går til dåbslæring. Fadervor.

2. Siden sidst. Formand. Valgkursus i Herning. Henvendelse fra Karen Boye, klaveret trænger til at blive stemt. Klaveret stemmes. Sogneudflugten- god tur. Kasser. Pyntning i kirken - der skal billigere blomster på alteret. Regninger bliver betalt af Sparekassen Thy. Der kommer en vikar som starter tirsdag den 14 juni 2016. Kirkeværge. Kirkegårdskort er sat igang. Menighedsplejen- konstituering: Jens Peder Woolf er konstitueret formand. Der bliver ingen sommerlejr i denne sommer. Der satses stadig på julehjælp. Kontaktperson. Nyt indhold i børnetaskerne i kirken. Præsterne. Sommerbeklædning til præsterne, der indkøbes grøn tørklæde til Alba. 

3. Bænke på kirkegården. Tilbud fra Jespers planteskole. De indkøbes to stk. Granitbænke. De skal placeres ved de to åbninger ned mod Ådalen.

4. Dør i gavl skiftes. Ove Kloster kontakter murer Per Sørensen - om firmaet vil komme med et udkast til kirkedøren.

5. Senior eftermiddage - 2016- 2017. Foreløbig holdes der en pause i denne sæson.

6. Spejder deltagelse i kirken- konfirmation - påske søndag- høst gudstjeneste- BUSK gudstjeneste- 1. Søndag i advent.

7. Familie gudstjeneste. Praktisk at Mini konfirmand undervisning opstarter optil 1 søndag i advent. Lissi laver et udkast til gudstjenesten. 

8. Praktisk hjælp til mini konfirmander- udsættes.

9. Orientering til menighedsråds orientering den 13 september 2016. Se punkt 10.

10. Valgbestyrelse - der skal være 3. Medlemmer. Jens Bjerg er valgt. Ove Kloster kontakter Aulum om annoncering af orienteringsmødet den 13 september. Lissi Bertelsen booker klubcenter. 11. Kollekt til 27 november 2016 til kirkens korshær. Der er kollekt.

12. Evt. Mvh Lissi Bertelsen

Menighedsrådsmøde den 12. maj 2016

HODSAGER MENIGHEDSRÅD 12 MAJ 2016                                                            BLAD NR. 35

HODSAGER KIRKE KL. 19.00

FRAVÆRENDE:

DAGSORDEN.

1.      INDLEDNING VED ALFRED KLOSTER: Nu blomstertiden kommer, Fadervor.

2.      SIDEN SIDST – FORMAND: Den gamle kirkedør, vi skal selv komme med et forslag til Stiftet. Alle kikker sig omkring i sommerlandet og tager ideen med til menighedsrådet. Samt spørge menigheden de kommende søndage om de vil være aktiv omkring dette projekt. Møde i provstiet om økonomi. Kordegnen sygemeldt. 1. juni valgkursus, Ove og Lissi deltager. Evaluering af personalemøde, godt møde. Næste menighedsrådsmøde den 9 juni og 18 august 2016. Overdragelse af maskinparken.

KASSER: pyntning af kirken, økonomi møde i Herning – rente indtægten er faldet.  KIRKEVÆRGE- kirken kalket indvendig – kirken var ikke tør – skal kikkes på. Murene skal fuges og fyldning af døren. KONTAKTPERSON: møde i klubcenterudvalg. Banner ophængt ved indfaldsveje. Afløsning, organist den 4 juni. Der er sendt brev til Kjeld angående kirkegårds overdragelse. ØVRIG MEDLEM: Kristendomskursus fra uge 35 hver torsdag aften. Arrangement omkring Al Helgens den 8 november ved Leif Andersen.3 foredrags aftner, en i Hodsager, hvor der skal bruges en scene.  PRÆSTER: tilbagemelding fra konfirmation – mangler orientering i Lokal avisen. Maj – Britt har fået forlagt tjenesten ved  FDF landslejr på Sletten den 7 juli til den 15 juli ved Silkeborg. Maj – Britt har ferie i uge 30 – 31. Christian i ugerne 29 – 32 og 33. Børne Gudstjeneste, de ønsker bordene sat op med plader. Børnetasker kedelige – Lissi forsøger at få rettet op på dem.

3.      KVARTALSRAPPORT: er tilfredsstillende

4.      BÆNKE PÅ KIRKEGÅRDEN: Jens Bjerg kommer med et forslag. Granit bænke -

5.      GODKENDELSE OG UNDERSKRIFT AF SAMARBEJDSAFTALEN MED AULUM: Ove Kloster underskriver.

6.      SOGNEUDFLUGT DEN 29 MAJ 2016: Frokost: Tinghuskroen og eftermiddagskaffe på Tambourhus kro. Hvert menighedsrådsmedlem medbringer to kander kaffe, Lissi the vand. Ove bestiller rundstykker. Jens kopper, bakker, knive og servietter. Oskar sangbøger.

7.      PRÆSENTATION AF KIRKEGÅRDSLEDER: præsenterede sig selv.

8.      VALG TIL MENIGHEDSRÅD: drøftes

9.      GAVE REGLEMENT – BILAG TIL MØDET. Fødselsdag skal også omfatte 40 år.

10.  SALMESANGSGUDSTJENESTE 28 AUGUST 2016: Christian er præst.

11.  1. SØNDAG I ADVENT – FAMILIEGUDSTJENESTE,FÆLLESSPISNING I HODSAGER, JULETRÆSTÆNDING: Præster og menighedsrådsmedlemmer deltager i fællesmødet den 15 august 2016 – vigtig at vi ved hvad vi kan byde ind med.

12.  MINIKONFIRMANDER I EFTERÅRET I HODSAGER – PRAKTISK HJÆLP.

13.  EVT. afløser til bryllup den 4 juni. Hvem oprydder efter fællesspisning.

 

 

EVT. SPØRGSMÅL TIL FORMAND OVE KLOSTER  TLF. 9747 6068

Menighedsrådsmøde den 4. februar 2016

HODSAGER MENIGHEDSRÅD 4 DEBRUAR 2016.                                        BLAD NR.32

HODSAGER KIRKE KL.19.00

FRAVÆRENDE:

DAGSORDEN.

1.     INDLEDNING – MAJ-BRITT CHRISTENSEN: Opstartet sorggruppe d.d, 6 deltager. Afslutning i kirken. Bøn.

2.     SIDEN SIDST – FORMAND- Kontigent til Landsforeningen. Kirkebladet – nyt format udsat. Hodsager stof samles i bladet. Menighedsrådet skal måske forpligte sig til at skrive lidt om de bestemmelser der er blevet bestemt. Fællesmøde den 3 marts i Hedager kirke. Husk tilmelding. En af præsterne forsøger at deltage i senior eftermiddag den 11 februar. FKG – 25 februar Ove Kloster samt en mere fra menighedsrådet- tilmeld dig til Ove Kloster.  KASSER- Skolen vil deltage til julekoncert i år.   KIRKEVÆRGE – bygge sagkyndig – Barslund og Gasseholm. Provstesyn den 24 februar, Ove Kloster og Jens Bjerg deltager.  KONTAKTPERSON- været til møde i stiftet angående løn. Fundet afløser for Rebecca. PRÆSTER- Beklager de ikke har deltaget i møder. På tur med konfirmander i Viborg.   ØVRIGE MEDLEMMER: intet nyt.

3.     ANSØGNING FRA MENIGHEDSPLEJEN. SE BILAG: Der bevilges kr. 2000-

4.     ANSØGNING FRA KIRKE OG KULTUR MEDARBEJDER . SE BILAG: Bevilget – Hodsager betaler 20 % af kursus prisen.

5.     STØTTE TIL PROJEKT I LETLAND: Der sendes kr. 1000-

6.     PÅSKEN 2016- PÅSKEMÅLTID – spørge fredags familierne om de vil deltage. Alfred . Der spørges til mad udefra – Maj-Britt. VANDRING – 2. påskedag. Kort andagt i Aulum kirke.  Der arrangeret tur med en vandringsmand fra asfaltvej. Nadvertjeneste i Hodsager.

7.     BØRNE –FAMILIE GUDSTJENESTE I HODSAGER 2016: Der er 4 børnegudstjenester i Hodsager kirke i 2016. Gudstjeneste i børne højde – Der bestilles banner til indfaldsveje i Hodsager – Lissi gør dette.

8.     UDFLUGT 2016- MED MENIGHEDEN: 29 maj 2016 – Vestervig kirke.

 Pris kr. 100 -

9.     VALG AF TO MEDLEMMER TIL ANSÆTTELSES UDVALG: Jens Bjerg og Lissi Bertelsen. Ove Kloster tager samtaler pga frafald  fra Lissi Bertelsen.

10.  Morgensang i Hodsager kirke. Opstart efter sommerferie. Der vil blive udleveret en pose med bolle og juice til alle deltager i morgensang.

11.  EVT. 28 feb. kommer Gidonitterne til gudstjeneste.

 EVT. SPØRGSMÅL TIL OVE KLOSTER 9747 6068

Menighedsrådsmøde den 7. januar 2016

HODSAGER MENIGHEDSRÅD DEN 7 JANUAR 2016                                                                   BLAD NR. 32

 

HODSAGER KIRKE KL.19.00

 

FRAVÆRENDE: Maj – Brit Christensen og Christian Jerup

 

DAGSORDEN

 

1.       INDLEDNING VED Maj-Brit Hvid Christensen/Lissi - læsestykke fra Peters jul, samt sangen Vær velkommen Herrens år

 

2.       siden sidst: formand –6 februar i Timring – tilmeld dig hvis du vil med. Senioreftermiddag – kaffen er på plads. Ove køber opmærksomhed.  kirkeværge-forsikrings dækning til klokkespil.  Ny varmestyring i kirken. ny trailer – pris ca. 5000-, Nye elpærer til kirken – menighedsplejen – møde i Feldborg – julehjælp til 15 familier. Provstesyn 24 februar 2016 – ingen dagsorden endnu. kasser –en del regninger i december.  kontaktperson – ferie til graveren er aftalt. Afløser navne vil tilgå præster og øvrige ansatte.  præst – øvrige medlemmer – fordeling af provenuer ved evt. salg af Præstebakken 16, Vildbjerg.

 

3.       Evaluering af julekoncert – for få i kirken, JULEKONCERT DEN 13 DECEMBER 2016, KL. 18.30,Alfred Kloster kontakter skolen.  Jul i kirken – gået godt.

 

4.       bilag til samarbejdsaftale – gennemgået og tilrettet.

 

5.       Ansøgning fra Karen Boye – Hodsager tilslutter sig at til kirke og kulturmedarbejderen bevilges 5 timer mere i ugen. Der fastholdes møde hver 3. måned med kirke og kulturmedarbejderen.

 

6.       evt.

 

 

 

 

 

evt. spørgsmål til formand Ove Kloster  tlf: 9747 6068

 

 

Gudstjenester i Hodsager

Arrangementer i Hodsager